วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553

เลี้ยงไส้เดือน

หันมา เลี้ยงไส้เดือน กันเถอะ
ทำไหมผมถึงอยากให้ทุกคนหันมา เลี้ยงไส้เดือนกันนะเหรอะมีเห็ตผลมากมายหลายประการด้วยกันเหตุผลแลกเลยก็คือการเลี้ยงไส้เดือนทำให้เรามีรายได้ โดยเลี้ยงไส้เดือนขาย
ประการที่สองที่อยากให้เลี้ยงไสเดือนกันก็เพราะว่าไส้เดือนทำให้พืชต่างๆเจริญเติบโตได้ดีเพราะสารอืนทรีย์ในไส้เดือนเมื่อตายไปก็จะกลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้และพืชต่างๆในธรรมชาติ
แค่สองประการก็เห็นว่ามันคุ้มแค่ไหนที่เราจะ เลี้ยงไส้เดือน นอกจากนั้น เลี้ยงไส้เดือนยังง่ายมากในปัจจุบันเพราะว่าอะไรนั้นเหรอครับก็เพราะว่าอุปกรณ์ในการ เลี้ยงไส้เดือนในปัจจุบัน
หาได้ง่ายมากกล่าวคืออุปกรณ์และความรู้เกี่ยวกับ เลี้ยงไส้เดือนหาได้ง่ายๆตามตลาดทั่วไปครับ เพราะเหตุนี้เราจึงมาเลี้ยงไส้เดือนกันเถอะครับ เลี้ยงไส้เดือน เลี้ยงไส้เดือน เย้ๆ

วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2553

ไส้เดือนดิน

ไส้เดือนดินมีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่า Earthworm เป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกันหลัง ไส้เดือนดิน จัดอยู่ในตระกูลไฟลัมแอนเนลิดา มีลักษณะของสำตัวจะเป็นข้อปล้องนะครับส่วนมากจะพบ
ได้ทั่วไปในดิน ใต้กองไบไม้หรือมูลสัตว์ ไส้เดือนดิน นั้นมีการสืบพันธุ์โดยการฉีดสเปิร์มเข้าตัวเมียวครับ(คล้ายๆกับมนุษย์เลยเหอะ)ส่วนพฤติกรรมของไส้เดือนดินนั้นจะมีการออกลูกเป็นไข่นะ
ครับหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดไปนะครับ มาดูบทบาทที่สำคัญของเจ้าไส้เดือนดินกันครับ บทบาทในระบบนิเวศของเจ้า ไส้เดือนดิน คือทำหน้าที่ ย่อยจุลนทรีย์
วงจรชีวิตไส้เดือนดิน
 การ ผสมพันธุ์ของไส้เดือนดิน
     ไส้เดือนดินโดยปกติจะผสมพันธุ์กันในช่วง กลางคืนนะครับ โดย ไส้เดือนดิน สองตัวมาจับคู่กันโดยใช้ด้านท้องแนบกันและสลับหัวสลับหางกัน ช่องสืบพันธุ์เพศผู้ของตัวหนึ่งจะแนบกับ
ช่องสเปิร์มมาทีกาของอีกตัวหนึ่ง โดยมีปุ่มสืบพันธุ์กับเมือกบริเวณไคลเทลลัมยึดซึ่งกันและกันเอาไว้ สเปิร์มจากช่องสืบพันธุ์เพศผู้ของตัวหนึ่งจะส่งเข้าไปเก็บในถุงสเปิร์มมาที กาที่ละคู่จนครบ
ทุกคู่ การจับคู่จะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง จึงแยกออกจากกัน
    ใน ขณะที่มีการจับคู่แลกเปลี่ยนสเปิร์มกัน ไส้เดือนดินทั้ง 2 ตัว จะไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างฉับพลัน กรณีเช่นสิ่งเร้าจากการสัมผัสและแสง เมื่อไส้เดือนดินแยกจากกัน ประมาณ 2-3 วัน
จะมีการเปลี่ยนแปลงบริเวณไคลเทลลัม เพื่อสร้างถุงไข่ ( Cocoon ) ต่อมเมือกจะสร้างเมือกคลุมบริเวณไคลเทลลัมและต่อมสร้างโคคูน ( Cocoon secreting gland )
จะสร้างเปลือกของโคคูน ซึ่งเป็นสารคล้ายไคติน สารนี้จะแข็งตัวเมื่อถูกอากาศกลายเป็นแผ่นเหนียวๆ ต่อมาต่อมสร้างไข่ขาว ( Albumin secreting gland) จะ ขับสารอัลบูมินออกมาอยู่ในเปลือกของโคคูน
Pheretima ซึ่ง มีช่องสืบพันธุ์เพศเมียอยู่ที่ไคลเทลลัม จะปล่อยไข่เข้าไปอยู่ในโคคูน หลังจากนั้น โคคูนจะแยกตัวออกจากผนังตัวของไส้เดือนดินคล้ายกับเป็นปลอกหลวมๆ เมื่อไส้เดือนหดตัวและเคลื่อนถอยหลัง โคคูนจะเคลื่อนไปข้างหน้า
เมื่อเคลื่อนผ่านช่องเปิดของถุงเก็บสเปิร์ม ก็จะรับสเปิร์มเข้าไปในโคคูน และมีการปฏิสนธืภายในโคคูน เมื่อโคคูนหลุดออกจากตัวไส้เดือนดินปลายสองด้านของโคคูนก็จะหดตัวปิดสนิท เป็นถุงรูปไข่มีสีเหลืองอ่อนๆ ยาวประมาณ 2-2.4 มิลลิเมตร
กว้างประมาณ1.2-2 มิลลิเมตร ถุงไข่แต่ละถุงจะใช้เวลา 8-10 สัปดาห์จึงฟักออกมา โดยทั่วไปจะมีไข่ 1-3 ฟอง ขึ้นอยู่กับแต่ละสายพันธุ์ ไส้เดือนบางชนิดอาจมีไข่มากถึง 60 ฟอง
ตัวอ่อนของ ไส้เดือนดินที่อยู่ในไข่ก็จะเจริญและพัฒนาร่างกายในส่วนต่างๆ โดยใช้สารอาหารที่อยู่ภายในถุงไข่ ระหว่างที่ตัวอ่อนเจริญเติบโตและพัฒนาอยู่ในถุงไข่นั้น ผนังของถุงไข่ก็จะเปลี่ยนสีไปด้วย โดยถุงไข่ที่ออกจากตัวใหม่ๆ จะมีสีจางๆ และเมื่อเวลาผ่านไปสี
ของถุงไข่ก็จะมีสีที่เข้มขึ้นตามลำดับ และจะฟักเป็นตัวในเวลาต่อมา ไส้เดือนดินบางสายพันธุ์สามารถที่จะสืบพันธุ์แบบไม่ต้องเกิดการผสมกัน ระหว่างไข่กับสเปิร์มได้ ซึ่งเป็นการสืบพันธุ์แบบ Parthenogenetically     
จะพบลักษณะการสืบพันธุ์เช่นนี้ได้ใน ไส้เดือนดินสกุล Dendrobaena  เป็นต้น ซึ่งพบว่ามักจะมีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยการผสมพันธุ์ นอกจากการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศแล้วยังมีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเซลล์สืบ พันธุ์ด้วยเช่น กระบวนการแบ่งเป็นชิ้นเล็ก
และ กระบวนการงอกใหม่
    อิทธิพลของ สภาพแวดล้อมต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของไส้เดือนดิน

            สำหรับช่วงเวลาการเจริญเติบโตของไส้เดือนดิน เมื่อฟักออกจากถุงไข่แล้ว องค์ประกอบสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบอย่างมากต่อระยะเวลาเจริญเติบโตของไส้เดือน ดิน ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิ ความชื้น ขึ้นอยู่กับการดำรงชีวิตของแต่ละสายพันธุ์ บางสายพันธุ์ใช้เวลาเติบโต 17-19
สัปดาห์ เมื่อเลี้ยงที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียล บางสายพันธุ์ใช้เวลา 13 สัปดาห์ที่ 18 องศาเซลเซียล  ไส้เดือนดินจะมีอายุขัย ยืนยาวถึง 4 – 25 ปี ขึ้นอยู่กับแต่ละสายพันธุ์ สำหรับประเทศไทยอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเลี้ยงไส้เดือนดิน อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 15-25
องศาเซลเซียล ในฤดูฝนที่มีความชื้นสูงไส้เดือนจะสร้างถุงไข่ได้มากกว่าช่วงฤดูร้อนและฤดู หนาว เพราะฉนั้นอุณหภูมิและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสามารถทำให้ชีวิตของไส้เดือนดิน ดำรงชีวิตได้ยาวนานขึ้น

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2553

ไส้เดือน

ไส้เดือน ปัจจุบันนี้อาชีพการเลี้ยงไส้เดือนกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะว่าเลี้ยงง่ายมากและก็เมื่อต้องการนำไปขายก็ได้ราคาดีมาก ไส้เดือน เป็นสัตว์ที่มีประโยชน์เป็นอย่างมากเปลียบเสมือนเป็นรถไถขนาดเล็กที่ทำหน้าที่ไถพรวนดินย่างขยันขันแข็งโดยไม่มีการบ่นเลยแม้แต่น้อย และในตัว ไส้เดือน ก็มีสารเคมีหลายๆอย่างที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชและไม่มีผลข้างเคียงสำหรับคนที่ซื้อผลไม้หรือผักที่เป็นผลผลิตจากการ กลายเป็นปุ๋ยของ ไส้เดือน ที่ทำหน้าที่ดูแลและ่ส่งเสริมการเติบโตของพืชต่างๆ จากสมัยก่อนที่เราจะหาข้อมูลเกี่ยวกับไส้เดือนแต่ละทีจะทำได้อย่างอยากลำบากแต่ในปัจจุบันนี้เราสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับไส้เดือนและการเลี้ยงไส้เดือนได้โดยง่ายเพราะทุกวันนี้ได้มีเว็บไซต์หลายๆที่ที่เปิดขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นที่แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการเลี้ยง ไส้เดือน โดยเฉพาะ อย่างเช่น Blog แห่งนี้ก็เหมือนกันที่จะพูดถึงการเลี้ยง ไส้เดือน โดยเฉพาะเพื่อให้ท่านที่ต้องการทราบถึงพื้นฐานของการเลี้ยงและดูแล ไส้เดือน  ถ้าทุกวันนี้เลือกได้ผมอยากให้พวกเราหันมามองการเกษตที่เป็นผลผลิตมาจากธรรมชาติมากขึ้นเพื่อที่จะได้เป็นผลดีกับคนส่วนมาก และที่สำคัญที่สุดป็ผลดีแก่โลกใบนี้ของเราอีกด้วย ยังไหงก็อยากให้ทุกคนหันมาดูแลโลกใบนี้นะครับเพื่อความความสุขของทุกฝ่าย ขอให้มีความสุขกับการเลี้ยงไส้เดือนครับ