วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552

ขั้นตอนวิธีการเลี้ยงไส้เดือน

วันนี้ขอแนะนำวิธีการเลี้ยงไส้เดือน การเพาะเลี้ยงไส้เดือนครับ ก็ลองทำตามดูนะครับยังไหงเดียวผมกลับมาอัพเดตตอนต่อๆไปให้นะครับ
สภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น การถ่ายเทอากาศ อาหาร และสภาพความเป็นกรด – ด่าง มีอิทธิพลต่อการขยายพันธุ์ การเจริญเติบโตและสุขภาพของไส้เดือนอุณหภูมิไส้เดือนจะตายเมื่ออุณหภูมิถึง จุดเหยือกแข็ง อุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ ระหว่าง 29.4 - 32.2 ๐ ซบางสายพันธุ์ สามารถดํารงชีวิตได้ ในอุณหภูมิ 37.8 ๐ ซ แตต้องมีการพลางแสงอย่างดี และมีความชื้นพอเพียง การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อ การค้าจะเลี้ยงในอุณหภูมิ 15.6-26.7 o ซ ในระยะวางไข่และฟักไข่ ควรควบคุมอุณหภูมิประมาณ 15.6-21 o ซแสง ไส้เดือนไม่ต้องการแสงสว่าง แสงอุลต้าไวโอเล็ท เป็นอันตรายต่อไส้เดือน เมื่อถูกแสงแดดที่มีความเข้มแสงสูงไส้เดือนจะเกิดอาการอัมพาต ปล่อยน้ำเมือกจากลำตัวออกมาเพื่อรักษาความชื้นแวดล้อมโดยรอบ ซึ่งเป็นกลไกรักษาชีวิตให้อยู่รอดของใส้เดือน ดังนั้นจึงจําเป็นต้องใช้ ภาชนะปิดป้องกันแสง และไม่ต้องการถูกรบกวนจากการคุ้ยเขี่ย เพราะว่าหลังจากการคุ้ยเขี่ย ใส้เดือนจะหยุดกินอาหารไประยะหนึ่ง ดังนั้นการขุ้ยเคี่ยโดยไม่จำเป็นจึงเป็นพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยง

ความชื้นไส้เดือนต้องการความชื้นอย่างพอ เพียงสําหรับการเจริญเติบโต แต่ไม่ควรให้แฉะหรือมีน้ำขัง ไม่ควรให้ได้รับแสงโดยตรง ซึ่งเป็นสาเหตุให้อุณหภูมิสูง ไส้เดือนแห้งตาย หยุดการขยายพันธุ์ระยะฟักไข่ ควรให้วัสดุเลี้ยงอบอุ่น งดให้น้ำเป็นเวลาหลายวัน จนกระทั้งผิวหน้าดิน 1-2 นิ้วเริ่มแห้ง หลังจากนั้นจะให้มีความชื้นตามปกติการถ่ายเทอากาศไส้เดือนสามารถคงชีวิตอยู่ ได้ในสภาพที่มีปริมาณออกซิเจนต่ำ และ ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สูง หรือในที่มีน้ำขัง ถ้าหากมีออกซิเจนที่ละลายน้ำในปริมาณที่พอเพียง แต่โดยทั่วไปในกรณีที่มีน้ำขังเป็นสาเหตุให้ชะงักการเจริญหรือตายความเป็น กรด-ด่างโดยทั่วไปไส้เดือนสามารถเจริญได้ในดินที่มี pH 4.2-8.0 แต่การเลี้ยงเพื่อการค้าต้องควบคุมให้มีสภาพเป็นกลาง (pH 7) ในสภาพเป็นกรดควรใส่ปูนขาวหรือโดโลไมด์ภาชนะสําหรับเลี้ยงการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อ ขยายพันธุ์สามารถใช้ ลังไม้ ตะกร้าไม้ไผ่ ตะกร้าพลาสติก ถังซีเมนต์กลม ส่วนการเลี้ยงไส้เดือน การเพาะเลี้ยงไส้เดือนเป็นการค้าใช้บ่อซีเมนต์ขนาดขึ้นอยู่กับพื้นที่ความสะดวกใน การทํางาน โดยที่อาศัยหลักที่ว่าในพื้นที่ 1 ตารางเมตรจะต้องมีใส้เดือนที่จะอาศัยอยู่สบาย น้ำหนักประมาณ ½ ก.ก.หรือจำนวนตัวโดยประมาณ 500 ตัว และแยกออกมาใส่ภาชนะใหม่ทุก 30-60 วัน พื้นบ่อควรทำทางระบายน้ำไม่ให้น้ำขัง ด้านข้างบ่อควรมีทางระบายน้ำและบ่อเก็บน้ำสำหรับเก็บน้ำหมักที่ได้จากการ ย่อยสลายอินทรียวัตถุที่เรานำมาเป็นอาหารใส้เดือน

วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2552

การจัดกลุ่มของไส้เดือน

การจัดกลุ่มไส้เดือนเป็นพื้นฐานหนึ่งในการเลี้ยงไส้เดือนนะครับ
Nightcrawlers : Lumbicus terrestris L.(Lumbricidae) ไส้เดือนเขตหนาว กินอาหารจากด้านล่างกอง สามารถเก็บจากแปลงปลูกหรือสนามหญ้าในตออนกลางคืน ใช้เป็นเหยื่อตกปลาไม่นิยมเลี้ยงในเชิงการค้า เนื่องจากขยายพันธุ์ช้า และต้องการสภาพแวดล้อมพิเศษ เลี้ยงยาก ขนาดลําตัว 6-10 มิลลิเมตร ยาว 90-300 มิลลิเมตร สีด้านในจะเข้มกว่าด้านนอก อยู่ลึกลงไปในดินถึง 2.5 เมตร อายุ 862 วัน หรือเกินกว่า 6 ปี โตเต็มวัยในเวลา 350 วัน ไข120-160 ฟองต่อตัวต่อปี เหมาะสำหรับปล่อยลงไปในแปลงปลูกไม้ผล เนื่องจากเจาะลงไปในดินลึก ช่วยในการไหลซึมผ่านของน้ำEuropean Night Crawlers (Dendrabaena veneta )หรือ (Eisenia hortensis ) หลายบริษัทไดขยายพันธุเพื่อการค้า สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี European night crawler มีความยาว 4-8 นิ้ว African Night Crawler : Eudrilus eugeniae เป็นสายพันธุ์เขตร้อน มีขนาดใหญ่ ทนทานต่ออุณหภูมิสูงได้ดีกว่า Eisenia foetida โดยเฉพาะเมื่อมีความชื้นอยู่อย่างพอเพียง แต่ไม่สามารถเจริญไดในอุณหภูมิต่ํากว่า 7 องซาเซลเซียส เมื่อรวมกันมากจะมีกลิ่นเหม็น และชอบหนีออกจากภาชนะที่เลี้ยงในเวลากลางคืนField worms (Garden worm): Allobophora caliginosa เหมาะสําหรับเหยื่อตกปลา ขยายพันธุ์ช้าไม่เหมาะสําหรับการนํามาเลี้ยงเพื่อการค้าManure worms หรือ Compost worms(Bandings, red wigglers or angleworms); Eisenia foetida (Savigny Lumbricidae) นิยมเลี้ยงในเชิงธุรกิจ รูปร่างกลม ขนาดลําตัว 3-5มิลลิเมตร ยาว 35-130 มิลลิเมตร สีม่วง หรือ แดง หรือแดงเข้ม หรือน้ำตาลปนแดง อายุ 4-5 ปไข่ 900 ฟองต่อตัวต่อปีRed worms; (Red mash worms, Red wriggler)Lumbricus rubellus(Hoffmeister),1843 อยู่ในกลุ่ม manure worms แต่แตกต่างที่ขนาดและสีRed worms มีขนาดใหญ่กว่าและสีเข้มกว่า ปัจจุบันผู้เลี้ยงไส้เดือนเป็นการค้าใช้สายพันธุmanure และ red worms ร้อยละ 80-90 ทนทานต่ออุณหภูมิสูง สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างได้ดีกินวัสดุอินทรีย์แถบทุกชนิด ที่อยูในกระบวนการย่อยสะลาย
Tag:การเลี้ยงไส้เดือน